Voortijdig schoolverlater

Definitie

Een voortijdig schoolverlater (vsv'er) is een voor bekostiging in aanmerking komende student jonger dan 23 jaar zonder een diploma op havo-, vwo-, mbo-niveau 2, 3 of 4 of hoger de instelling uitstroomt.

Toelichting

Doel van indicator is om in beeld te krijgen hoeveel studenten (voor bekostiging in aanmerking komend) de instelling verlaten zonder startkwalificatie. Het betreft hier studenten die op 1 oktober van het betreffende schooljaar voor het eerst geen inschrijving meer hebben in het onderwijs (vo, vavo, mbo, hbo of wo).

Studenten die tussen 1 oktober en 31 december in het opvolgende schooljaar alsnog een diploma halen zijn geen vsv'ers. Leerlingen die een opleiding zijn begonnen bij een buitenlandse onderwijsinstelling worden in de huidige berekening wel als vsv'er geteld. Jongeren die een diploma op mbo niveau 1 hebben én een betaalde baan, worden niet als vsv'er meegerekend. De indicator is door een instelling niet exact na te rekenen omdat de instelling niet over voldoende informatie beschikt over het vervolgtraject.

Populatie

Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven voor bekostiging in aanmerking komende studenten tot 23 jaar

Berekenwijze

Het aantal vsv'ers(J,I) wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: J=opbrengstJaar; I=Instelling)

De berekening is Aantal Mbo-vsv'ers(J,I) -/- Vsv-uitzonderingen(J,I)

Mbo-vsv'ers(J,I) = ingeschrevenen waarvoor het volgende geldt:

Instellingverlaters(J,I) = Ingeschrevenen hebben een inschrijving bij de instelling met een werkelijke datum van uitschrijving die in het opbrengstjaar ligt.

Vsv-uitzonderingen(J,I) = Ingeschrevenen waarvoor het volgende geldt: