Per instelling alle gediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar met een niveau-4-diploma

Definitie

Deze populatie omvat alle studenten die een niveau-4-diploma halen vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar, alle voor bekostiging in aanmerking komende studenten, alle extranei en alle andere niet-bekostigde studenten.